Home » Terms & Conditions

Terms & Conditions

Ondernemingsgegevens:

Singlesales

Dahlialaan 2

2870 Breendonk

Email:  Singlesales@hotmail.com

Ondernemingsnummer: 0758866335

BTW nr: BE0758866335

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Singlesales, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Dahlialaan 2, 2870 Breendonk België, BTW BE , (hierna "Singlesales’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Singlesales moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Singlesales aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Alle artikelen worden door Singlesales verzonden. Voor deze verzending worden kosten aangerekend. Deze worden vermeld in het check-out-proces. Ophalen ter plaatse is mogelijk op afspraak, in dit geval worden er geen verzendkosten aangerekend.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Producten die verkocht worden via onze webshop zijn  onder andere Magic the Gathering products en accessoires.  Ondanks het feit dat de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Singlesales niet. Singlesales is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Singlesales is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv.  kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze via het contactformulier of via E-Mail.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Singlesales. Singlesales kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: Online aankopen

De bestelprocedure verloopt als volgt: de Klant plaatst artikelen in zijn/haar winkelwagen, daarna klikt de Klant door naar de ‘kassa’ waar een overzicht van de winkelwagen wordt getoond. Vervolgens dient de Klant in te loggen of te registreren met een nieuw klantenprofiel. De klant verklaart en garandeert dat al deze informatie correct is en  moet ervoor zorgen dat deze informatie up-to-date wordt gehouden. Het bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor onnauwkeurige of later verouderde informatie en is niet verplicht om de juiste contact- of verzendinformatie te zoeken. U kunt uw informatie op elk moment bijwerken voordat u uw product verzendt door een e-mail te sturen naar singlesales@hotmail.com .De bevestiging gebeurt via het e-mailadres dat de Klant zelf opgeeft. Daarna kiest de klant de verzendingsoptie en betaaloptie. Tenslotte accepteert de Klant de Algemene voorwaarden (Terms and Conditions)

en wordt het verkoopcontract gesloten.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • via Paypal (kredietkaart of paypalrekening)
  • via overschrijving op rekeningnummer BE81 7370 5382 3424
  • Bancontact
  • Ideal

Singlesales is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Herroepingsrecht

Indien er sprake is van een consumentenkoop, heeft de afnemer het recht de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Singlesales heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan schriftelijk melding te maken bij Singlesales dit kan steeds aan de kand van ons retourformulier . De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een herroepingsdocument. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie), ongeopend en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Singlesales er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

 

6. Garantie en retour

Singlesales garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product, indien er een fabrieksgarantie van toepassing is.  De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Singlesales) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Singlesales. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan Singlesales schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

Indien klachten van de afnemer door Singlesales gegrond worden bevonden, zal Singlesales naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Singlesales en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Singlesales) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Singlesales gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Singlesales voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Deze garantie geldt niet voor 'uitgepakte' producten zoals losse kaarten of indien de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Singlesales en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

 

7. Aanbiedingen

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Singlesales zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

Mondelinge toezeggingen verbinden Singlesales slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Aanbiedingen van Singlesales gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

8. Overmacht

Singlesales is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Singlesales alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht

 

9. Verzend- en Leveringbeleid

Wij verzenden steeds met DPD en Bpost . Singlesales maakt in het verzenden van pakketten onderscheid tussen verschillende landen. Zendingen gaan wij steeds verzekerd verzenden. Gift cards verzendingen gebeuren via Bpost. De klant kan hier ook kiezen om de gift card via E-mail te ontvangen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen in de bezorging door DPD of Bpost. 

Leveringen binnen België:

Tracked zending via DPD 0 kg tot 31 kg = 5,95 €

Giftcard by Bpost: 3,20 €

Leveringen naar Nederland:

Tracked zending via DPD  0 kg tot 31 kg = 8 €

Giftcard by Bpost: 5,73 €

Leveringen naar Duitsland:

Tracked zending via DPD 0 kg tot 31 kg= 8,10 €

Giftcard by Bpost: 5,73 €

Leveringen naar Frankrijk:

Tracked zending via DPD 0 kg tot 31 kg= 11 €

Giftcard by Bpost: 5,73 €

Leveringen naar  Luxemburg :

Tracked zending via DPD 0 kg tot 31 kg= 8,90 €

Giftcard by Bpost: 5,73 €

 

10. Pre-orders

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u een pre-order indient. Door een pre-order te plaatsen, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

 

U wordt gefactureerd op het moment van bestellen. Door een pre-order te plaatsen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met het bedrijf dat de betaalmethode factureert die u op dit moment heeft opgegeven. De aankoopprijs is inclusief eventuele invoerrechten, belastingen en andere overheidslasten waarvoor u verantwoordelijk bent.

De producten zullen naar verwachting klaar zijn voor verzending op de datum die op de productpagina wordt vermeld bij het bestellen, behoudens redelijke fabricage- en / of vertragingen bij de levering. Deze datum is slechts een schatting en kan worden gewijzigd en Singlesales garandeert niet dat het het product op de geschatte datum kan verzenden. Singlesales is in het geval van vertraging en het niet halen van de geschatte verzend- en / of releasedatum van het product, niet verantwoordelijk voor enige schade die het gevolg kan zijn van de vertraging, en is niet verplicht om kortingen, terugbetalingen of tegoeden te verstrekken als gevolg van dergelijke vertragingen, behalve zoals uiteengezet in deze voorwaarden te verlenen. De producten worden verzonden in de volgorde waarin uw pre-order door het bedrijf is ontvangen

Als u uw bestelling wilt annuleren en restitutie wilt ontvangen, neem dan contact met ons op over uw restitutieverzoek. Elke terugbetalingsaanvraag wordt geval per geval verwerkt. Wacht 30 werkdagen vanaf de datum van de volledige terugbetalingsaanvraag. Met uw pre-order gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat Singlesales de volledige prijs van de producten op dat moment in rekening zal brengen.

 

11.  Abonnement Mystery boxen: Wizarding World

Door het aanduiden van het akkoord met de terms and conditions en door de extra korting die toegepast is op de aankoop van een 3-maand of 6-maand abonnement, is je aankoop bindend  voor het aantal gevraagde maanden!

Bij het niet naleven van dit abonnement of het sneller stopzetten word een verrekening gemaakt van de oorspronkelijke prijs (box 1 maand  54,99 euro ) en ontvang je een extra factuur met het resterende bedrag! 

Vb. Je neemt een abonnement van 6 maanden ( dan is je prijs per box 49,99 euro) maar na 2 maanden betaal je niet meer. Dan maken wij een extra factuur op met een bedrag van 10 euro.

54,99 euro (prijs 1 maand)  - 49,99 euro (prijs 6 maand) = 5 euro (verschil) x 2 (aantal maanden) = 10 euro (extra kosten waar factuur gaat worden voor opgemaakt) .

Bij het niet uitvoeren van deze betaling zijn wij genoodzaakt om hiervoor gerechtelijke stappen te ondernemen.

De klant kan tijdens de looptijd van zijn abonnement wel kiezen om deze betaling maandelijks te doen of voor meerdere maanden tegelijkertijd, dit door een overschrijving of een doorlopende opdracht aan te maken.

Wij versturen maandelijks een mail met de betaalgegevens.